Semalt: HTML Scrapper hökmünde PHP Web Scraper hakda bilmeli zatlaryňyz

PHP Web Scraper, web sahypalaryndan HTML-ni awtomatiki usulda gyrmaga we dürli web sahypalarynda görkezmäge kömek edýär. Bu programmany özboluşlylaşdyrýan zat, belli bir ýerden maglumatlary çykarýar we başga bir ýerde görkezýär. Şeýlelik bilen, çeşme web sahypasynyň mazmuny täzelenýärkä, programma mazmuny ýok eder we niýetlenen web sahypasyna taşlar, şeýlelik bilen web sahypasy hem täzelener.

Mysal üçin, meşhur web sahypasyndan iň soňky Futbol ballaryny yzygiderli almaly bolsaňyz, CSS saýlaýjysy bilen PHP web skraperine birleşdirilen çeşme web sahypasynyň URL-sini giriziň. Kod döreder. Indi kody sahypaňyzyň deslapky kody bilen girizersiňiz we şeýledir. Sahypaňyzda tapjak zadyňyz çeşme sahypasyndaky iň soňky bal bolar.

Bu gural, reýtingler, paýnamalar, bahalar we täzelikler ýaly ýygy-ýygydan täzelenýän mazmuny çykarmak üçin ajaýyp. Bu HTML gyryjy iň gowularydyr, sebäbi ulanmak aňsat, ýokary öndürijilik hödürleýär, ähli brauzerler bilen diýen ýaly işleýär we iň esasysy hil goldawy bilen gelýär.

.Etmezçilikleri

Gynansagam, programma käbir saýtlardan maglumat alyp bilmez. Şonuň üçin ony satyn almazdan ozal synap görmek maslahat berilýär. Häzirki wagtda skripkaçy “Vimeo”, “YouTube” we köp wideo paýlaşýan web sahypalaryndan wideo çykaryp bilmeýär.

Şeýle hem faýllary alyp bilse-de, fleş faýllaryň mazmunyny alyp bilmeýär. Şeýle hem, bu web sahypalarynyň käbiriniň gutusy we profil sahypasy ýaly käbir web sahypalarynyň hasaba alnan ulanyjylaryna görünýän mazmuny alyp bilmeýär. Angular.js, AJAX we käbir beýleki JavaScript usullary tarapyndan döredilen mazmuny bu gural bilen alyp bolmaýar.

Islendik web sahypasyny döwmezden ozal, brauzeriňizdäki JavaScript-i öçüriň we web sahypasyna giriň. JavaScript-i öçüreniňizden soň görüp boljak ähli mazmun, sahypadan alyp bilersiňiz. Şeýle hem, deňeşdirilen ýollary bolan şekilleri öz içine alýan HTML sahypaňyzda görkezilmejekdigini ýatdan çykarmaly däldiris.

Frequygy-ýygydan berilýän soraglara jogap

Mazmuny birnäçe sahypadan çykaryp, bu gural bilen bir sahypada görkezip bilersiňiz. Diňe çeşme sahypalarynyň her biri üçin bir kod döredip, olary görkezmek isleýän sahypanyň deslapky kody içine salmaly.

  • Mundan başga-da, şol bir çeşme sahypasyndan birnäçe elementi çykarmak bolýar.
  • Bu gural bilen web sahypalaryny klonlamak mümkin däl, sebäbi bu onuň maksady däl.
  • Bu programma WordPress-i goldamaýan bolsa-da, WordPress üçin aýratyn gural bar.
  • Çykarylan HTML stilinde CSS ulanyp bilersiňiz
  • Çykarylan HTML-ni üýtgetmek üçin JavaScript / jQuery ulanyp bilersiňiz.
  • Diňe web sahypaňyzy täzeläp, iň täze HTML-ni alyp bilersiňiz. Futbol balynyň mysalyny ýene bir gezek ulanyp, iň soňky gören balyňyz 0 - 0 bolsa we bal 1 - 0 üýtgese, ony täzelänçäňiz web sahypaňyzda görmersiňiz.
  • Çykarylan HTML web sahypaňyzda hiç hili CSS bolmazdan HTML formatda peýda bolar.

Sözümiň ahyrynda bu guraly kanuny ulanmak maslahat berilýär. HTML mazmunyny ele almazdan ozal islendik web sahypasynyň eýelerinden rugsat soraň. Bu guralyň ulanylyşy barada siz özbaşdak pikir edýärsiňiz.